Đọc báo Nuôi Trồng Tảo Xoắn Ở Việt Nam

papillon

Nông dân thích trồng rau
#11
Vâng, giá này thì đắng lòng lắm, chắc vì khu vực HN ít nơi trồng nên giá mới cao ngất như vậy. Dù sao nó cũng là món độc nên bà con không biết đường nào mà so sánh rồi nói nó đắt hay rẻ.
 

papillon

Nông dân thích trồng rau

dungtran

Nông dân thời @
#14
Anh chị em nào có biết cho em xin địa chỉ chỉ hoặc số đt đại lý thu mua tảo với ạ? Em xin chân thành cảm ơn và hậu tại nếu có điều kiện ạ!
 

vannguyen

Nông dân thích trồng rau
#15
Mấy tay nhà báo bố láo, chỉ được 20% so với những gì mấy tay nhà báo viết thôi. Mình đã đi tận nơi anh Nam bên Tiên Du - Bắc Ninh rồi, còn lên cả trang trại chỗ chị Lợi trên Hoà Lạc nữa, nói chung là đầu tư tốn kém, cần kiến thức chuyên môn, cần khoa học công nghệ, khó đấy nhưng ai có vốn, có quyết tâm sẽ làm được thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

sâurau

Lão nông thời @. ĐT O908201001.
Thành viên BQT
#16
Nuôi tảo xoắn tại gia
Growing Spirulina at Home

June 16, 2011, by Dr. Aaron Baum
AlgaeIndustryMagazine.com


he popular image of algae farming is bubbling green columns and white-coated scientists, and seems out of reach for ordinary people. Is the experience of algae farming limited to professionals? A growing network of DIY algae farmers is proving that we can all participate, by creating successful algae ponds and growth tanks in our own homes.
Hình ảnh phổ biến của nuôi tảo là các trụ đứng sủi bọt màu xanh lá cây và các nhà khoa học áo khoác trắng, và dường như ngoài tầm với của những người bình thường . Kinh nghiệm của trại nuôi tảo chỉ dành riêng cho các chuyên gia thôi sao? Một mạng lưới ngày càng tăng của người nông dân tự nuôi tảo đang chứng minh rằng tất cả chúng ta có thể tham gia , bằng cách tạo ra các ao tảo thành công và các bồn trồng tảo trong chính ngôi nhà của mình .

These are not mere science projects. Because of the high rate of algae growth and their potential nutrient density, it is possible to produce enough in a single window to significantly supplement an ordinary person’s experimentalist’s diet.
Đây không phải là dự án khoa học đơn thuần. Do tỷ lệ tăng trưởng cao và mật độ tảo dinh dưỡng tiềm năng , có thể sản xuất tảo phía trong một cửa sổ nhỏ cũng đủ để bồi bổ đáng kể cho một người bình thường thực nghiệm ăn kiêng.

Helping these folks is the mission of our lab and website, Algaelab.org. Although there are many kinds of algae, and we’re committed to helping people grow any strain they’re interested in, we believe that Spirulina is the best species for DIYers to start with, for three main reasons:
Giúp những người này là nhiệm vụ của các phòng thí nghiệm và trang web Algaelab.org . chúng tôi. Mặc dù có nhiều loại tảo , và chúng tôi cam kết giúp đỡ mọi người phát triển bất cứ dòng tảo nào mà mọi người đang quan tâm , chúng tôi tin rằng Spirulina là loài tốt nhất cho dân thích tự nuôi bắt đầu, vì ba lý do chính :


Spirulina in microscope Tảo xoắn qua kính hiển vi.

1. The unique health value of live, fresh Spirulina, even at small doses.
Giá trị đặc biệt về sức khỏe của tảo xoắn Spirulina tươi sống, ngay cả ở những liều nhỏ .


Just a few grams of Spirulina powder a day have been shown to have definite health benefits. Spirulina is by far the most-studied nutritional algae, both in terms of its benefits and lack of harm. It has been shown to make a difference in preventing and treating ailments from obesity to malnutrition, cancer to heart disease.
Chỉ cần một vài gram bột tảo Spirulina một ngày đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Bởi đến nay tảo xoắn Spirulina là tảo dinh dưỡng được nghiên cứu nhiều nhất, cả về lợi ích và ít hại của nó . Nó đã được chứng minh là tạo được một sự khác biệt trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh béo phì đến suy dinh dưỡng , bệnh ung thư cho tới bệnh tim

These studies are on powdered Spirulina. Though it hasn’t been studied, it seems obvious that the live, fresh stuff—which is only available if you grow it yourself—would be even healthier. Personally, I find that eating a few grams of Spirulina with every meal makes the meal more satisfying, smoothes out sugar highs and lows, and gives me extended endurance and stamina.
Những nghiên cứu này dựa trên bột tảo Spirulina. Mặc dù chưa nghiên cứu xong , có vẻ như tảo tươi sống này, cái mà bạn tự nuôi tốt hơn cho sức khỏe. Riêng tôi, tôi thấy ăn một vài gram Spirulina mỗi bữa làm cho bữa ăn ngon hơn , làm cho độ đường cao và thấp dịu đi, và mang lại cho tôi sức bền bỉ kéo dài và sức chịu đựng tăng lên .

2. Spirulina is safe and easy to grow.
Tảo Spirulina an toàn và dễ trồng.


As innocent as it may seem, Spirulina is in fact an extremophile, capable of growing in extremely alkaline water inhospitable to almost every other organism. Most other algae grow in essentially pH-neutral water, which supports the growth of a vast range of algae—including types that produce toxins—as well as doing nothing to inhibit the growth of other potentially harmful organisms such as bacteria. In my biofuel-algae work, we’re constantly fending off invasive species. It’s not just an academic concern. Since it is generally hard to control the growth of possibly harmful stuff (and although it’s fun, we think you should look at your culture under the microscope every day), this aspect of Spirulina cultivation is pretty key to growing pure and safe cultures on a DIY basis. One of the best aspects of growing your own Spirulina is knowing that the product that you are growing is as pure and free of contamination as possible.
Dường như sạch sẽ, Spirulina thực tế một vi sinh đặc biệt có khả năng phát triển trong nước kiềm có độ khắc nghiệt đến mức hầu hết các sinh vật khác không sống nổi. Hầu hết các loại tảo khác phát triển trong nước về cơ bản có độ pH trung tính, mà môi trường này hỗ trợ sự tăng trưởng của rất nhiều các loại tảo, bao gồm cả tảo gây độc cũng như không làm gì để ngăn chặn sự phát triển của các sinh vật gây hại khác như vi khuẩn. Trong việc nuôi tảo nhiên liệu sinh học của tôi, chúng tôi phải liên tục ngừa các loài ngoại lai xâm lấn. Nó không chỉ là một quan niệm mang tính hàn lâm. Vì nó là thường khó kiểm soát sự phát triển của các loài tảo hại ( dù cho vui, chúng tôi nghĩ bạn nên nhìn tảo nuôi của bạn dưới kính hiển vi mỗi ngày), góc độ này của việc nuôi tảo Spirulina là chìa khóa đẹp, để phát triển thuần chủng và an toàn trên một hệ thống nuôi tự chế (DIY). Một trong những điều tốt nhất của việc nuôi tảo Spirulina là bạn hiểu rằng các sản phẩm mà bạn đang nuôi cấy là tinh khiết và không bị ô nhiễm.

3. Ease of harvest, and no need for further processing.
Dễ thu hoạch, ăn liền khỏi cần chế biến.Harvesting Spirulina with a cloth filter
Thu hoạch Spirulina bằng một miếng vải lọc

Even when an algal culture looks nice and thick, it’s probably still about 99.9% water. Separating the desired .1% from all that water can be a real trick. As a general rule, algal cells are tiny, roughly spherical, and devilishly difficult to pull out of the water without some special (read: expensive) tech. This is where the corkscrew shape of Spirulina cells comes in; when a culture is poured through nothing more complex than a fine cloth, it filters out easily, leaving a thick paste, which can be consumed immediately. Contrast that with the need for cell rupturing, drying, and product extraction in typical algal production systems, and it’s easy to see why Spirulina is a good place to start.
Ngay cả khi tảo nuôi nhìn đẹp và đặc, nó có thể là vẫn còn khoảng 99,9% nước. Mong muốn tách biệt 0,1% tảo từ tất cả lượng nước đó có thể là một bí quyết thực sự. Như một quy luật chung, các tế bào của tảo là rất nhỏ, dạng thô hình cầu, và khó khăn để kéo tảo ra khỏi nước nếu không có một số thiết bị công nghệ cao đắt tiền. Đây là nơi thu hoạch các tế bào Spirulina; Khi nước sinh khối được đổ qua một miếng vải tốt, nó lọc tảo ra một cách dễ dàng, để lại một lớp sáp dày, có thể được tiêu thụ ngay lập tức. Trái ngược với sự thu hoạch các tế bào tảo đứt gãy, sấy khô đóng gói sản phẩm trong hệ thống sản xuất tảo điển hình, và bạn dễ thấy được lý do tại sao nên bắt đầu nuôi tảo xoắn Spirulina là một cách thức tốt.

So if you or someone you know wants to get involved, what is necessary? Nothing more than a sunny window, some sort of transparent container, and a kit of supplies. If you want to assemble your own kit, we can set you up with spirulina starter, growing tips, and any other equipment you might want.
Vì vậy, nếu bạn hay người quen của bạn muốn tham gia, những gì là cần thiết? Không cần gì ngoài một cửa sổ đầy nắng, một số bồn bể trong suốt cho ánh sáng xuyên qua, và một bộ vài phụ liệu khác. Nếu bạn muốn tự lắp ráp đồ nghề của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn bắt tay thiết lập nuôi tảo spirulina, các kinh nghiệm nuôi, và các thiết bị khác mà bạn cần.
 
Chỉnh sửa cuối:

akai99

Nông dân thích tặc rau
#17
Nuôi tảo xoắn tại gia
Growing Spirulina at Home

June 16, 2011, by Dr. Aaron Baum
AlgaeIndustryMagazine.com


he popular image of algae farming is bubbling green columns and white-coated scientists, and seems out of reach for ordinary people. Is the experience of algae farming limited to professionals? A growing network of DIY algae farmers is proving that we can all participate, by creating successful algae ponds and growth tanks in our own homes.
Hình ảnh phổ biến của nuôi tảo là các trụ đứng sủi bọt màu xanh lá cây và các nhà khoa học áo khoác trắng, và dường như ngoài tầm với của những người bình thường . Kinh nghiệm của trại nuôi tảo chỉ dành riêng cho các chuyên gia thôi sao? Một mạng lưới ngày càng tăng của người nông dân tự nuôi tảo đang chứng minh rằng tất cả chúng ta có thể tham gia , bằng cách tạo ra các ao tảo thành công và các bồn trồng tảo trong chính ngôi nhà của mình .

These are not mere science projects. Because of the high rate of algae growth and their potential nutrient density, it is possible to produce enough in a single window to significantly supplement an ordinary person’s experimentalist’s diet.
Đây không phải là dự án khoa học đơn thuần. Do tỷ lệ tăng trưởng cao và mật độ tảo dinh dưỡng tiềm năng , có thể sản xuất tảo phía trong một cửa sổ nhỏ cũng đủ để bồi bổ đáng kể cho một người bình thường thực nghiệm ăn kiêng.

Helping these folks is the mission of our lab and website, Algaelab.org. Although there are many kinds of algae, and we’re committed to helping people grow any strain they’re interested in, we believe that Spirulina is the best species for DIYers to start with, for three main reasons:
Giúp những người này là nhiệm vụ của các phòng thí nghiệm và trang web Algaelab.org . chúng tôi. Mặc dù có nhiều loại tảo , và chúng tôi cam kết giúp đỡ mọi người phát triển bất cứ dòng tảo nào mà mọi người đang quan tâm , chúng tôi tin rằng Spirulina là loài tốt nhất cho dân thích tự nuôi bắt đầu, vì ba lý do chính :


Spirulina in microscope Tảo xoắn qua kính hiển vi.

1. The unique health value of live, fresh Spirulina, even at small doses.
Giá trị đặc biệt về sức khỏe của tảo xoắn Spirulina tươi sống, ngay cả ở những liều nhỏ .


Just a few grams of Spirulina powder a day have been shown to have definite health benefits. Spirulina is by far the most-studied nutritional algae, both in terms of its benefits and lack of harm. It has been shown to make a difference in preventing and treating ailments from obesity to malnutrition, cancer to heart disease.
Chỉ cần một vài gram bột tảo Spirulina một ngày đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Bởi đến nay tảo xoắn Spirulina là tảo dinh dưỡng được nghiên cứu nhiều nhất, cả về lợi ích và ít hại của nó . Nó đã được chứng minh là tạo được một sự khác biệt trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh béo phì đến suy dinh dưỡng , bệnh ung thư cho tới bệnh tim

These studies are on powdered Spirulina. Though it hasn’t been studied, it seems obvious that the live, fresh stuff—which is only available if you grow it yourself—would be even healthier. Personally, I find that eating a few grams of Spirulina with every meal makes the meal more satisfying, smoothes out sugar highs and lows, and gives me extended endurance and stamina.
Những nghiên cứu này dựa trên bột tảo Spirulina. Mặc dù chưa nghiên cứu xong , có vẻ như tảo tươi sống này, cái mà bạn tự nuôi tốt hơn cho sức khỏe. Riêng tôi, tôi thấy ăn một vài gram Spirulina mỗi bữa làm cho bữa ăn ngon hơn , làm cho độ đường cao và thấp dịu đi, và mang lại cho tôi sức bền bỉ kéo dài và sức chịu đựng tăng lên .

2. Spirulina is safe and easy to grow.
Tảo Spirulina an toàn và dễ trồng.


As innocent as it may seem, Spirulina is in fact an extremophile, capable of growing in extremely alkaline water inhospitable to almost every other organism. Most other algae grow in essentially pH-neutral water, which supports the growth of a vast range of algae—including types that produce toxins—as well as doing nothing to inhibit the growth of other potentially harmful organisms such as bacteria. In my biofuel-algae work, we’re constantly fending off invasive species. It’s not just an academic concern. Since it is generally hard to control the growth of possibly harmful stuff (and although it’s fun, we think you should look at your culture under the microscope every day), this aspect of Spirulina cultivation is pretty key to growing pure and safe cultures on a DIY basis. One of the best aspects of growing your own Spirulina is knowing that the product that you are growing is as pure and free of contamination as possible.

3. Ease of harvest, and no need for further processing.
Dễ thu hoạch, ăn liền khỏi cần chế biến.Harvesting Spirulina with a cloth filter

Even when an algal culture looks nice and thick, it’s probably still about 99.9% water. Separating the desired .1% from all that water can be a real trick. As a general rule, algal cells are tiny, roughly spherical, and devilishly difficult to pull out of the water without some special (read: expensive) tech. This is where the corkscrew shape of Spirulina cells comes in; when a culture is poured through nothing more complex than a fine cloth, it filters out easily, leaving a thick paste, which can be consumed immediately. Contrast that with the need for cell rupturing, drying, and product extraction in typical algal production systems, and it’s easy to see why Spirulina is a good place to start.

So if you or someone you know wants to get involved, what is necessary? Nothing more than a sunny window, some sort of transparent container, and a kit of supplies. If you want to assemble your own kit, we can set you up with spirulina starter, growing tips, and any other equipment you might want.
Hy vọng các bác và ACE nghiên cứu thử nghiệm đi ạ, hôm trước con đọc thấy có người bán giống và cả dung dịch nuôi tảo rồi đó ạ!
Không kiểm định được chất lượng tảo và dung dịch ntn nên con không dám thử, người đó còn nói có thể mua giống của viện gì đó, cho biết tên luôn nhưng giá chát :smile:
 

sâurau

Lão nông thời @. ĐT O908201001.
Thành viên BQT
#18
Cái gì cũng mua là chết! mua tảo giống lần đầu thôi, nuôi cấy tảo sinh sôi thì tảo giống share nhau thoải mái, dung dịch nuôi cấy tớ chế 30 giây chứ mấy:happily:
Tớ tập hợp và dịch thuật các bài viết có tính ứng dụng dạng "cầm tay chỉ việc" trong kỹ thuật nuôi tảo quy mô gia đình trên thế giới đã, việc nuôi qua năm tớ mới rảnh để thực nghiệm. Bài tiếp nè:
Having your own spirulina window farm is one of the easiest most satisfying things you could ever take on. It is an environmentally friendly way to produce and consume a complete protein and nutritional source! Algae Spirulina is 25 times more efficient per squared foot than any other plant, which makes it optimal for indoor growth. Integrating algae into our homes can be one of the most significant things that can impact our nutrition. It is truly the food of the future as it contains all of the amino acids and is a complete protein!
Có hồ nuôi tảo spirulina bên cửa sổ của riêng bạn là một trong những điều thỏa mãn dễ nhất mà bạn có thể thực hiện . Nó thân thiện với môi trường để tự cung tự cấp một loại protein hoàn hảo và là nguồn dinh dưỡng tốt! Tảo Spirulina hiệu quả gấp 25 lần hơn cho mỗi foot vuông so với bất kỳ cây trồng nào khác , mà việc nuôi tảo này làm cho nó tối ưu việc nuôi trồng trong nhà . Nuôi tảo trong nhà ở của chúng tôi có thể là một trong những điều quan trọng nhất tạo nguồn dinh dưỡng cho chúng tôi . Nó thực sự là thực phẩm của tương lai vì nó chứa tất cả các axit amin và là một loại protein hoàn chỉnh!

Step 1: Hardware
Chuẩn bị đồ nghềTo grow Spirulina at home you are going to need some hardware to optimize and automize the process. Most of it is readily available at your local pet or fish store.

10-20 Gallon Aquarium Tank
Air Pump
Heater
Air Line
Bubble Wand
Thermometer
Food Grade Harvesting tube
Ph Strips
Bi Valve
Harvesting Cloth (50 micron filter cloth)

The only thing that you will need to get from a specific source is your initial spirulina culture. SpirulinaSystems.com is the most affordable source.
Để nuôi tảo Spirulina tại gia bạn sẽ cần một số đồ nghề để tối ưu hóa và tự động quá trình. Hầu hết trong số đó là có sẵn tại các cửa hàng.

Bồn/bể có sức chứa 10-20 Gallon Aquarium (từ 40 đến 80 lít)


Máy bơm sủi khí
Cây sưởi (cho vùng có tiết trời lạnh)
Ống dẫn khí
Cây sủi bọt khí
nhiệt kế

Ống thu hoạch
Giấy quỳ đo pH
Van đôi
Lược vải (50 micron vải lọc)

Điều duy nhất mà bạn sẽ cần là kiếm được tảo giống Spirulina.


Step 2: Tank Setup


Find a south facing window for your tank. You can either use a table to place tank, or you can place a piece of wood on the window sill to make a shelf for the tank. Place tank on top. You can also grow spirulina in a greenhouse!

Step 3: Hardware Setup


Start by arranging the bubble wand around the wall of the tank. This will aerate the spirulina and feed CO2 into the culture. Next, suction cup your heater to the wall of the tank. Set your heater to 88 degrees because the optimum growing temperature of spirulina is 92 degrees F. The clear harvesting tube is also suctioned to the glass of the tank. Now, run your air line to the bivalve: then to the bubble wand and the bottom of the food grade tube. The Bi-valve allows you to switch from aerating to harvesting with minimal effort.

Step 4: MediumThe growing medium is the water solution that spirulina can grow best in. Since spirulina grows in alkaline environments, you have to make your water alkaline. This can be done by adding 16 grams/liter of sodium bicarbonate to non-chlorinated water along with other nutrients: Ammonium Phosphate, Sea Salt, Potassium Nitrate. The most important of those is of course the sodium bicarbonate that creates an environments that resembles the ash lakes in nature in which spirulina grows.
To simplify the process, you can buy these nutrients pre mixed like I did. Again, SpirulinaSystems was pretty affordable.
2.5 Gallons of non-chlorinated water along with 1 of a cup of pre-mixed nutrients is the recommended amount to start the culture.

Step 5: Adding your culture

Once your starter powder has dissolved and your water has reached room temperature or higher, you can now add spirulina to the medium. Adding spirulina to cold water can shock it, its like taking a cold shower! Only pour in 3/4 of your bottle so that you may have some in reserve in case anything happens to your first culture!

Step 6: Mark you water level

A simple step to record your water level is to use a book mark. This is used because water naturally evaporates so you need to replace the water that evaporates periodically

Step 7: Cover tank

Adding a glass or plastic cover can decrease the amount of evaporation and help keep in the heat at night. This will also prevent contamition from any airbourne organisms.

Step 8: Adding Iron

At this point you can add Chelated Iron. It completes the nutritional needs of spirulina. Iron deficiencies are noticeable, just as they are in plants. Slight yellow shade is an indicator of iron deficiency.

Step 9: Growing Period

This is where spirulina will begin to use the sun, CO2 from the air and the nutrients you added! Its nice to know that CO2 sequestration helps the environment AND it feeds your spirulina, which will feed you! In a time lapse anywhere between a few weeks and a month, it will begin to get more populated.

Step 10: Repeat

Repeat the previous steps to double your culture: Add another 2.5 gallons with Starter and Iron. Do this until your tank is full. If your culture is a good performer you can add 5 gallons at a time! Once your culture is well populated it replicates far quicker. In ideal conditions, it replicates (doubles) every three days! Much faster than most plants and it can do it year round!
You can now officially can call yourself a spirulina Farmer! Take a moment to understand the monumental significance of this! Spirulina superfood is being produced in your own home in an environmentally friendly way that does not require transportation, excessive water, and does not create runoff like most commercial plants! A pat in the back is well deserved!

Step 11: Harvesting Safety

You are just a few steps away from easy harvesting. Over the last two years of research and development, I have been eating spirulina with healthy outcomes. To replicate that, you just need to follow simple steps. Spirulina has an advantageous characteristic that allows it to grow in highly alkaline environments, meaning pH levels of 10 and above. This dramatically decreases the chances of foreign organisms growing your culture because they just can't survive in that kind of alkalinity. To safely harvest you simply have to wait for your culture to reach an approximate pH level of 10 using readily available pH strips.

Step 12: HarvestingOnce at the safe pH level you can set up your Integrated Harvesting Tube. It is important to only use a material that meets FDA standards because you want to use safe food grade elements in your spirulina farm. I got my kit from Spirulinasystems.com.
Once you open the valve leading to the harvesting tube, fluid should begin to rise and flow.
You can now tie your harvesting cloth to the end of the tube with a rubber band to catch the spirulina flowing through the tube while letting the clear medium flow back into the tank. It is recommended to harvest 1/3 of the culture to allow it to repulate within a day or two. This way you can continually harvest as long as you keep feeding it nutrients.

Step 13: Enjoy
Step 14: Feeding

As the spirulina grows, it consumes the nutrients you added. You simply need to add nutrients. For every tablespoon of live spirulina harvested you need to add a teaspoon of the following nutrient mix. Here are the weights to make one batch of mix nutrients: 1.4 KG of saltpeter, 50 grams of ammonium phospahte, 30 grams of potassium sulfate and 20 grams of epsom salt. Add a half dripper of Chelated Iron for every few tablespoons harvested. Thats it.

Step 15: Quality Control
Spirulina is safe to grow by the fact that its medium is highly alkaline so few other organisms grow in that environment. At the same time it is really fun and ensuring to do some quality control by getting hold of an affordable microscope and viewing your culture. Amazon is a great place to get a cheap microscope that will be more than enough for this task. This will really make you appreciate the little algae that you are consuming. Below you can see that only spirulina is growing in the culture. You could also buy a usb microscope camera to make your own video and documentation.
 
Chỉnh sửa cuối:

thang-hoang

Nông dân thời @
#19
viết tiếp bác SAURAU đã nêu ra ,cho những ace trên diễn đàn quan tâm
tảo xoắn Spirulina rất dễ nuôi trồng chỉ cần nơi có nhiều nắng là được , có nguồn nước biển sạch, và thu hoạch chỉ cần 1, đến 2 vợt có mắt lướt loại rất nhỏ để thu hoạch , kính hiển vi , đo độ mặn,
để thực sự như một phương án làm kinh tế sẽ phải đầu tư đầy đủ , và đồng bộ thì mới có hiệu quả , nhưng lúc đó tìm được nơi tiêu thụ sản phẩm lại là vấn đề quyết định
do đã từng tham gia nuôi trồng loại tảo này cách đây khoảng 15 - 18 năm ( thời kỳ hoàng kim của tôm giống ) .
do trình bày 1, 2 bài viết không thể đầy đủ , và có 1 số thông tin ,giá cả cần cập nhật ,mình sẽ trình bày nếu trên diễn đàn có ai quan tâm đến loại tảo xoăns- Spirulina , để làm kinh tế hoặc sủ dụng làm thực phẩm .

trân trọng
 

sâurau

Lão nông thời @. ĐT O908201001.
Thành viên BQT
#20
viết tiếp bác SAURAU đã nêu ra ,cho những ace trên diễn đàn quan tâm
tảo xoắn Spirulina rất dễ nuôi trồng chỉ cần nơi có nhiều nắng là được , có nguồn nước biển sạch, và thu hoạch chỉ cần 1, đến 2 vợt có mắt lướt loại rất nhỏ để thu hoạch , kính hiển vi , đo độ mặn,
để thực sự như một phương án làm kinh tế sẽ phải đầu tư đầy đủ , và đồng bộ thì mới có hiệu quả , nhưng lúc đó tìm được nơi tiêu thụ sản phẩm lại là vấn đề quyết định
do đã từng tham gia nuôi trồng loại tảo này cách đây khoảng 15 - 18 năm ( thời kỳ hoàng kim của tôm giống ) .
do trình bày 1, 2 bài viết không thể đầy đủ , và có 1 số thông tin ,giá cả cần cập nhật ,mình sẽ trình bày nếu trên diễn đàn có ai quan tâm đến loại tảo xoăns- Spirulina , để làm kinh tế hoặc sủ dụng làm thực phẩm .

trân trọng
Hay lắm bạn, tiếp tục chia sẻ nhé!
 
Top